แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครี่องกล เครื่องยนต์ กลไลต่าง ๆ ในโรงงาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องยนต์ เป็นต้น

วิสัยทัศน์ (Vision

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม มุ่งสร้างความรู้ พัฒนาทักษาวิชาชีพ และส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาเศษรฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรและหระบวนการเรียนการสอนขจองสาขาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. พัฒนาทักษะวิชาชีพของสาขาวิชา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. ส่งเวริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนาเศษรฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ครูผู้สอน

Teacher

นายอดุลย์ ถามุลตรี
ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 4

นายอนุชา นินนันท์
ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3

นางสาววรรณภา เอกมาตร์
ครูอัตราจ้าง
ธุรการ/สวัสดิการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1

ว่าที่ ร.ต.ธนกร ภูมิพันธ์

ครู อันดับ คศ.1
ปกครองแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 3

นายไกรศร สิงหาศรี
ครูอัตราจ้าง
พัสดุแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 5

นายสุวิจักษณ์  จอมคำสิงห์
ครูอัตราจ้าง
วิชาการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1

นายทรงฤทธิ์ สิทธิจันทร์
ครูอัตราจ้าง
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1

นายศราวุธ อนุไพร
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 4

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. / ปวส. สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
- ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์สายสอนอาชีพ และสายอื่น ๆ
- ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาตรี
- ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาโท

แนวทางการประกอบอาชีพ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรกลโรงงาน
- เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงาน
- ผู้ช่วยวิศวกร
- พนักงานรัฐและเอกชน
- ช่างควบคุมการผลิต
- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องกลต่าง ๆ
- ผู้ประกอบการ