แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ปรัชญา/คำขวัญ (Philosophy)

ทักษะดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ และคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
2. จัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และวิจัยในชั้นเรียน

ครูผู้สอน

Teacher

นายปรีชา หงส์ผาแก้ว
ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา

นายนิตินัย จรรยายงค์
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นายปัญจะ ใจนุกูล
พนักงานราชการ
ปกครองแผนกวิชา

นายเพชร ตันสังวรณ์
ครู อันดับ คศ.3
วิชาการแผนกวิชา

นายสัตยา นันดี
ครูอัตราจ้าง
วิจัยฯ/พัสดุแผนกวิชา

นางจารุณี แก้วหาดี
ครู อันดับ คศ.2
สวัสดิการแผนกวิชา

นางสาววรางคณา บุญส่ง
ครูอัตราจ้าง
ธุรการ/กิจกรรม

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. / ปวส. สาขาช่างเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

เมคคาทรอนิกส์จะปฎิบัติงานในลักษณะ วิจัย ออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง และใช้งาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ของเครื่องจักรที่อยู่ในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ที่เครื่องจักรทํางานโดยใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โรงงานผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์ ตลอดจนโรงงานที่มีเครื่องจักรที่ทํางานได้เองแบบอัตโนมัติ ซึ่งจําเป็นต้องใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการออกแบบหรือปรับปรุง ระบบควบคุม กลไก รวมถึงการใช้งานเครื่องมือวัดและเทคนิคการวัด ให้เครื่องจักรสามารถผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการประกอบอาชีพจะได้แก่
- ผู้ออกแบบ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือระบบอัตโนมัติให้กับสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำต่างๆ
- วิศวกรควบคุมการใช้และดูแลรักษาเทคโนโลยีในระบบอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงานและอาคารพานิชยกรรม
- วิศวกรและนักเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระบบและเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพื่อการผลิต หรือประกอบเช่น ยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ