แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและ มาตฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของตลาดแรงงานและก้าว ทันเทคโนโลยีโดยมีการสงเสริม สร้างคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคม

พันธกิจ (Mission)

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษา อังกฤษตามความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

เป้าหมาย (Objective)

1. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้าน หารฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
2. ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่องและก้าวทันความก้าวหน้าด้านหลักสูตร การศึกษาภาษาต่างประเทศ โดยยืดหลัก คุณธรรมนำความรู้
3. ผู้สอนและผู้เรียนมีการพัฒนา ความรู้แก่ตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ครูผู้สอน : หมวดคณิตศาสตร์

Mathematics Teacher

นางสาวศศิธร คำนาค
ครู อันดับ คศ.1
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1-2 (ชฟ)

นาสาวเผ่าพิมล กมลวิบูลย์
ครู อันดับ คศ.1
วิชาการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 5-6 (ชย)

ครูผู้สอน : หมวดภาษาไทย

Thai Teacher

นางสาวทฤษฎี เสมา
ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-2 (ชฟ)

นายอนุรักษ์ หมื่นสา
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 4 (ชฟ)

นางสาวพนัดดา เที่ยงอารมณ์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 5-6 (ชส)

ครูผู้สอน : หมวดวิทยาศาสตร์

Science Teacher

นางสาวอรทัย วิเศษศุกล
ครู อันดับ คศ.3
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3-7 (ทค)

นางสาวอริสา วิชาผา
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 3 (ชย)

นายสุทธิพงษ์ อันทรบุตร
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 5-6 (ชอ)

นางสาวปรียาพร สิงห์สาร์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1-2 (ชย)

นางสาวชลนรา หรพริ้ง
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 4 (ชย)

นายชิติพัทธ์  สุขเกษมศิลป์
ครู อันดับ คศ.1
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 5-6 (ชก)

ครูผู้สอน : หมวดสังคมศึกษา

Social Teacher

นางระเบียบ จำปาสุข
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 9-10 (ชก)

นางสาวกรรณิการ์  สุขรัตน์
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 2 (ชก)

นางสุพัตรา  สุวรรณชัยรบ
ครู อันดับ คศ.1
ธุรการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 3-4 (ชก)

นางสาวปิ่นนรา ยลถวิล
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 3-4 (ชก)

ครูผู้สอน : หมวดภาษาต่างประเทศ

Foreign Language Teacher

นางศรัญยา สังฆะมะณี
ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 7 (ชส)

นางวราภรณ์ เวียงชัยภูมิ
ครู อันดับ คศ.1
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 9-10 (ชก)

นางสาวพรนภา สินอ้วน
ครู อันดับ คศ.1
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 5-6 (ชย)

นายพิชาภพ ฉันวิจิตร
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 3 (สถ)

นางบุณยดา ปัญญาไว
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 7-8 (ทค)

นางสาวเจมใจ สระใหญ่
ครู อันดับ คศ.1
กิจกรรมแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 5-6 (ชก)

นางสาวชลิดา วิทยารุ่งเรืองศรี
ครูผู้ช่วย
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 3 (ชก)

นางสาววาสนา จินดา
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 3-4 (ทค)

นางสาวณฐมน แสงอาษา
ครู อันดับ คศ.2
พัสดุแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3-4 (ชก)

นางสาวรัชตรา สุวรรณษา
ครู อันดับ คศ.1
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 3 (ทอ)

นางสาวศิรประภา พรมสำโรง
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 11-12 (ชก)

นางวรัญญา  รัตนเมธาธร
ครู อันดับ คศ.1
สวัสดิการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 5 (ชฟ)

ครูผู้สอน : หมวดมนุษยศาสตร์

Humanities Teacher

นางพนิตพร กลางประพันธ์
ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 9-10 (ทค)

นางสาวสิริกร  วงศ์ป้อม
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 5-6 (ชก)

นายอภิสิทธิ์ จิตเที่ยง
ครู อันดับ คศ.2
กิจกรรมแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 3-4 (ชฟ)

นางสาวปราวิณี จันทะคัด
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น

นายวัชรพงศ์ ดอนแถลง
ครู อันดับ คศ.1
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 7-8 (ชก)