แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและ มาตฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของตลาดแรงงานและก้าว ทันเทคโนโลยีโดยมีการสงเสริม สร้างคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคม

พันธกิจ (Mission)

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษา อังกฤษตามความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

เป้าหมาย (Objective)

1. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้าน หารฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
2. ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่องและก้าวทันความก้าวหน้าด้านหลักสูตร การศึกษาภาษาต่างประเทศ โดยยืดหลัก คุณธรรมนำความรู้
3. ผู้สอนและผู้เรียนมีการพัฒนา ความรู้แก่ตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ครูผู้สอน : หมวดคณิตศาสตร์

Mathematics Teacher

นางเยาวลักษณ์ น้อยนาแสง
ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา

นางสาวศศิธร คำนาค
ครู อันดับ คศ.1
ประจำแผนกวิชา

นางขวัญตระกูล ศรีจวน
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

ครูผู้สอน : หมวดภาษาไทย

Thai Teacher

นางสาวทฤษฎี เสมา
ครู อันดับ คศ.3
พัสดุแผนกวิชา

นายอนุรักษ์ หมื่นสา
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นางสาวพนัดดา เที่ยงอารมณ์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

ครูผู้สอน : หมวดวิทยาศาสตร์

Science Teacher

นางสาวอรทัย วิเศษศุกล
ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา

นางสาวชลนรา หรพริ้ง
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นายสุทธิพงษ์ อันทรบุตร
ครู อันดับ คศ.2
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯ

นางสาวอริสา วิชาผา
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นางสาวจิตติพร สุขพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นางสาวปรียาพร สิงห์สาร์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

ครูผู้สอน : หมวดสังคมศึกษา

Social Teacher

นางระเบียบ จำปาสุข
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวสุพัตรา บุญเพ็ง
ครู อันดับ คศ.1
ปกครองแผนกวิชา

นางสาวปิ่นนรา ยลถวิล
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

ครูผู้สอน : หมวดภาษาต่างประเทศ

Foreign Language Teacher

นางศรัญยา สังฆะมะณี
ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา

นางวราภรณ์ เวียงชัยภูมิ
ครู คศ.1
ประจำแผนกวิชาสามัญ

นางสาวพรนภา สินอ้วน
ครูผู้ช่วย
วิชาการแผนกวิชา

นายอนุกูล ฉันวิจิตร
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นางบุณยดา ปัญญาไว
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา

นางสาวเจมใจ สระใหญ่
ครู อันดับ คศ.1
สวัสดิการแผนกวิชา

นางสาวชลิดา วิทยารุ่งเรืองศรี
ครูผู้ช่วย
ประจำแผนกวิชาสามัญ

นางสาววาสนา จินดา
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นางสาวณฐมน แสงอาษา
ครู อันดับ คศ.2
ธุรการแผนกวิชา

นางสาวรัชตรา สุวรรณษา
ครู คศ.1
ประจำแผนกวิชา

นางสาวศิรประภา พรมสำโรง
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

ครูผู้สอน : หมวดมนุษยศาสตร์

Humanities Teacher

นางพนิตพร กลางประพันธ์
ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวปราวิณี จันทะคัด
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นางเยาวลักษณ์ น้อยนาแสง
ครู อันดับ คศ.2
กิจกรรมแผนกวิชา

นางสาวสิริกร  วงศ์ป้อม
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา