ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 (อศจ.บุรีรัมย์)

dsite-right-banner-demo1
dsite-right-banner-demo1