ประมวลผลความรู้ภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกระดับชั้น และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

dsite-right-banner-demo1
dsite-right-banner-demo1