เขียนแผนปฏิบัติกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564

Slider
Slider