กำหนดการปฐมนิเทศเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

????กำหนดการปฐมนิเทศเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566????
????1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)
วันที่ 29 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
????2. ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)
วันที่ 30 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
????3. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
????4. ปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) จำนวน 2 รุ่น
(รุ่นละ 2 วัน 1 คืน)
????รุ่นที่ 1 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
????รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด