ข่าวประชาสัมพันธ์

27 มกราคม 2564 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบปกติ) ครั้งที่ 2
26 มกราคม 2564 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบปกติ) ครั้งที่ 1 และการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
22 มกราคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (ปฏิบัติหน้าที่กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 มกราคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 มกราคม 2564 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 มกราคม 2564 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้อง สอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564
7 มกราคม 2564 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน
7 มกราคม 2564 ใบมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564
6 มกราคม 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 มกราคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 มกราคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
23 ธันวาคม 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding )
23 ธันวาคม 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 ธันวาคม 2563 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติจำลองการขับเคลื่อน ในระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8 ธันวาคม 2563 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 – วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
3 ธันวาคม 2563 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน-นักศึกษา
3 ธันวาคม 2563 การเลื่อนวันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1 ธันวาคม 2563 ประชาพิจารณ์(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำงบประมาณ 2564
30 พฤศจิกายน 2563 รายงานการประชุม
30 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้ารบการอบรม จำนวน 5 แห่ง
24 พฤศจิกายน 2563 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (ปฏิบัติหน้าที่กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23 พฤศจิกายน 2563 การรับนักเรียน นักศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564
18 พฤศจิกายน 2563 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (ปฏิบัติหน้าที่กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
16 พฤศจิกายน 2563 การใช้บริการอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย
12 พฤศจิกายน 2563 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10 พฤศจิกายน 2563 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564
10 พฤศจิกายน 2563 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครยามรักษาการณ์(ปฏิบัติหน้าที่กลางวัน)
8 พฤศจิกายน 2563 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกฝึกงานฝึกประสบการณ์
8 พฤศจิกายน 2563 คลินิกคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
6 พฤศจิกายน 2563 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 พฤศจิกายน 2563 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 พฤศจิกายน 2563 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงใหญ่
29 ตุลาคม 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563
28 ตุลาคม 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563
21 ตุลาคม 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563
5 ตุลาคม 2563 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 ตุลาคม 2563 แจ้งรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
21 กันยายน 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 สิงหาคม 2563 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 สิงหาคม 2563 แจ้งรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 กรกฎาคม 2563 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563