ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ >>

26 พฤษภาคม 2566 ขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ จำนวน 17 รายการ ประจำปี 2566
25 พฤษภาคม 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
23 พฤษภาคม 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
16 พฤษภาคม 2566 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
16 พฤษภาคม 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
12 พฤษภาคม 2566 ประการผลรการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน,แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
12 พฤษภาคม 2566 ประการผลรการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานต้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน, ปฏิบัติงานด้านงานโครงการ พิเศษและบริการชุมชน และปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
10 พฤษภาคม 2566 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
10 พฤษภาคม 2566 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานต้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน, ปฏิบัติงานด้านงานโครงการ พิเศษและบริการชุมชน และปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
10 พฤษภาคม 2566 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3 พฤษภาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
3 พฤษภาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเรื่องตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน.ปฏิบัติงานด้านงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาหลักศูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์)
25 เมษายน 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
19 เมษายน 2566 กำหนดการปฐมนิเทศเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
31 มีนาคม 2566 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
31 มีนาคม 2566 หลักฐานการสมัครและค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
30 มีนาคม 2566 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบพร้อมกันทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2566
29 มีนาคม 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
29 มีนาคม 2566 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
29 มีนาคม 2566 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
29 มีนาคม 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
24 มีนาคม 2566 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
24 มีนาคม 2566 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565
22 มีนาคม 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
12 มีนาคม 2566 การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11 มีนาคม 2566 การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 มีนาคม 2566 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
9 มีนาคม 2566 แผนปฏิบัติราชการ 2564-2566
8 มีนาคม 2566 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
7 มีนาคม 2566 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
28 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2565
20 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าปลีกและประกอบธุรกิจ
17 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
17 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการปัจฉิมนิทศนักเรียน นักศึาษา ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรัตน์การ์เด้นท์
15 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมผลิตผลการค้าปลีกและประกอบธุรกิจ)
15 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน)
9 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน)
7 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมผลิตผลการค้าปลีกและประกอบธุรกิจ)
6 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
6 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
31 มกราคม 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน)
25 มกราคม 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
23 มกราคม 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
23 มกราคม 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
19 มกราคม 2566 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
17 มกราคม 2566 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
10 มกราคม 2566 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
9 มกราคม 2566 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
5 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 มกราคม 2566 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้อง สอบคัดเลือก (โควตา) และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
3 มกราคม 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
22 ธันวาคม 2565 การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566
20 ธันวาคม 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)
16 ธันวาคม 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธรุการ (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)
13 ธันวาคม 2565 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
9 ธันวาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
8 ธันวาคม 2565 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
8 ธันวาคม 2565 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
7 ธันวาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)
6 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการส่งพลังงานในระบบอตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการเคลื่อนที่โดยพลังลม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการส่งถ่ายพลังงานโดยน้ำมันจำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
30 พฤศจิกายน 2565 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะการการอาชีวศึกษา
25 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
23 พฤศจิกายน 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
23 พฤศจิกายน 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 พฤศจิกายน 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธรุการ
21 พฤศจิกายน 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
18 พฤศจิกายน 2565 ประกาดราคาซื้อครภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
17 พฤศจิกายน 2565 ประกาดราคาซื้อครภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
15 พฤศจิกายน 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 พฤศจิกายน 2565 การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566
10 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
9 พฤศจิกายน 2565 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ เรียนรู้และพัฒนาการส่งพลังงานในระบบอตโนมัติ จำนวน ๑ ชุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
9 พฤศจิกายน 2565 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ พื้นฐานการเคลื่อนที่โดยพลังลม จำนวน ๑ ชุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
9 พฤศจิกายน 2565 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการส่งถ่ายพลังงานโดยน้ำมัน จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8 พฤศจิกายน 2565 (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
8 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองแผงบอร์ดเซนเชอร์และทรานสดิวเซอร์ พร้อมสวิทซ์ปรับแต่งวงจรและสร้างจุดเสียรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๒ จุด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤศจิกายน 2565 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการส่งถ่ายพลังงานโดยน้ำมัน จำนวน 1 ชุด ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการเคลื่อนที่โดยพลังลม จำนวน 1 ชุด และชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการส่ง ถ่ายพลังงานในระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
27 ตุลาคม 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 ตุลาคม 2565 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
20 ตุลาคม 2565 หัวข้อ การเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
20 ตุลาคม 2565 การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19 ตุลาคม 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
19 ตุลาคม 2565 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
12 ตุลาคม 2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
12 ตุลาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 ตุลาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
11 ตุลาคม 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
11 ตุลาคม 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
6 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1)
4 ตุลาคม 2565 ประกาศผลการเรียน
22 กันยายน 2565 ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ฯ