ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ >>

20 ตุลาคม 2564 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
18 ตุลาคม 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
18 ตุลาคม 2564 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR 2563
15 ตุลาคม 2564 หัวข้อ การเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
14 ตุลาคม 2564 ตราสัญลัษณ์ สกสว
12 ตุลาคม 2564 การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 ตุลาคม 2564 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
11 ตุลาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
17 กันยายน 2564 Fix It Center
13 กันยายน 2564 การคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์
25 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระคาใช้จ่ายด้านการศึกษา
19 สิงหาคม 2564 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
16 สิงหาคม 2564 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PLC สำหรับอุตสาหกรรมพร้อมชุดทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูล จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11 สิงหาคม 2564 มอบหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ (หุ่นยนต์ข้าวหอมมะลิ 101) เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน รักษาผู้ป่วย covid -19
9 สิงหาคม 2564 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
9 สิงหาคม 2564 ผลการสอบคัดเลื่อกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง แม่บ้าน
5 สิงหาคม 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน
30 กรกฎาคม 2564 ขอแจ้งงดการอบรมใบขับขี่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID – 19)
30 กรกฎาคม 2564 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
23 กรกฎาคม 2564 รับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน
23 กรกฎาคม 2564 ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และยามรักษาการณ์
21 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
20 กรกฎาคม 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และยามรักษาการณ์
16 กรกฎาคม 2564 การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
15 กรกฎาคม 2564 ประกาศ เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอ รายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
9 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
7 กรกฎาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และยามรักษาการณ์
7 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรถนะ (ครั้งที่1) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ)แก้ไขข้อความในประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด (เรื่องรับสมัครบุคลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
7 กรกฎาคม 2564 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
4 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
2 กรกฎาคม 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
25 มิถุนายน 2564 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
23 มิถุนายน 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
22 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564
11 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และคนงาน
4 มิถุนายน 2564 ลงทะเบียน 1/2564 ล่าช้า
28 พฤษภาคม 2564 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
27 พฤษภาคม 2564 ผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
25 พฤษภาคม 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
25 พฤษภาคม 2564 เลื่อนการลงทะเบียนเรียน (รอบล่าช้า) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
24 พฤษภาคม 2564 แจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
21 พฤษภาคม 2564 การเลื่อนเปิด-ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
20 พฤษภาคม 2564 ครูพร้อม
14 พฤษภาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 พฤษภาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
7 พฤษภาคม 2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) เรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และการลงทะเบียนที่ 1/2564
3 พฤษภาคม 2564 ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา และขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : เช่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (EDR on cloud sever, EDR smart phone)
30 เมษายน 2564 รายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
29 เมษายน 2564 สรุปรายชื่อวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
26 เมษายน 2564 เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เมษายน 2564 ประกวดราคาเช่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เมษายน 2564 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : เช่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (EDR on cloud sever, EDR smart phone) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
16 เมษายน 2564 ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 (ฉบับบที่ 2)
16 เมษายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564
9 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน (กรณีพิเศษ) 2563 ครั้ง 2
30 มีนาคม 2564 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูจรการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
26 มีนาคม 2564 การขอเปิดรายวิชาเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 รอบที่ 2
26 มีนาคม 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 มีนาคม 2564 บัตรลงทะเบียน ฤดูร้อน 2563 (รอบล่าช้า)
22 มีนาคม 2564 แจ้งกำหนดการและเกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูนและงานไม้ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564
17 มีนาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 มีนาคม 2564 ประการรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 (กรณีพิฌศษ) รอบ 1
19 กุมภาพันธ์ 2564 ลงทะเบียน 1/2564
8 กุมภาพันธ์ 2564 บัตรลงทะเบียนภาคฤดูร้อน2563ตามแผนการเรียน และ ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านธนาคาร
8 กุมภาพันธ์ 2564 การขอเปิดรายวิชาเรียนภาคเรียนฤดูร้อน/2563 รอบที่ 1
5 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะให้บุคลากรในสังกัดทราบ
5 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (ปฏิบัติหน้าที่กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (ปฏิบัติหน้าที่กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 กุมภาพันธ์ 2564 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบปกติ) ครั้งที่ 7 และการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
1 กุมภาพันธ์ 2564 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบปกติ) ครั้งที่ 6 และการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
1 กุมภาพันธ์ 2564 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบปกติ) ครั้งที่ 5 และการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
29 มกราคม 2564 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบปกติ) ครั้งที่ 4 และการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
28 มกราคม 2564 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบปกติ) ครั้งที่ 3
27 มกราคม 2564 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบปกติ) ครั้งที่ 2
26 มกราคม 2564 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบปกติ) ครั้งที่ 1 และการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
22 มกราคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (ปฏิบัติหน้าที่กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 มกราคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 มกราคม 2564 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 มกราคม 2564 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้อง สอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564
7 มกราคม 2564 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน
7 มกราคม 2564 ใบมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564
6 มกราคม 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 มกราคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 มกราคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
23 ธันวาคม 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding )
23 ธันวาคม 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 ธันวาคม 2563 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติจำลองการขับเคลื่อน ในระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8 ธันวาคม 2563 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 – วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
3 ธันวาคม 2563 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน-นักศึกษา
3 ธันวาคม 2563 การเลื่อนวันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1 ธันวาคม 2563 ประชาพิจารณ์(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำงบประมาณ 2564
30 พฤศจิกายน 2563 รายงานการประชุม
30 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้ารบการอบรม จำนวน 5 แห่ง
24 พฤศจิกายน 2563 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (ปฏิบัติหน้าที่กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23 พฤศจิกายน 2563 การรับนักเรียน นักศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564
18 พฤศจิกายน 2563 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (ปฏิบัติหน้าที่กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
16 พฤศจิกายน 2563 การใช้บริการอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย