ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ >>

13 มิถุนายน 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 มิถุนายน 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 พฤษภาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 พฤษภาคม 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 พฤษภาคม 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประชาสัมพันธ์
17 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (5 บท) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
12 พฤษภาคม 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
10 พฤษภาคม 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
5 พฤษภาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
3 พฤษภาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 มีนาคม 2565 ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
21 มีนาคม 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
17 มีนาคม 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
14 มีนาคม 2565 ปรกาศการขอเปิดรายวิชาเรียนฤดูร้อน-2564 (รอบที่2)
9 มีนาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านพักผู้อำนวยการ) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding )
7 มีนาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
28 กุมภาพันธ์ 2565 ร่างประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านพักผู้อำนวยการ)
22 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
22 กุมภาพันธ์ 2565 รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน (ระบบทวิภาคี ระบบปกติ และ กรณีพิเศษ รอบที่ 1) 2564
18 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
8 กุมภาพันธ์ 2565 แนวปฏิบัติการเข้ารับการประเมินสมถรรถนะ (ครั้งที่ 1) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
8 กุมภาพันธ์ 2565 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ ในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะการการอาชีวศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding )
25 มกราคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรถนะ (ครั้งที่ 1) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมถรรถนะ
21 มกราคม 2565 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระหว่างสัปดาห์ที่ 13 ถึงสัปดาห์ที่ 18 ของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 ถึง 4 มีนาคม 2565)
21 มกราคม 2565 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
21 มกราคม 2565 การฝึกอบรมออนไลน์ในหัวข้อ” Training of Trainers on Electrical Basics Using Virtual TVET “
21 มกราคม 2565 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัย (RBL:Research Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
20 มกราคม 2565 การขอเปิดรายวิชาเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน 2564 รอบที่ 1
18 มกราคม 2565 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
17 มกราคม 2565 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PLC สำหรับอุตสาหกรรมพร้อมชุดทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูล จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14 มกราคม 2565 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในสถาฯการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสัปดาห์ที่ 12 ของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565)
11 มกราคม 2565 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
10 มกราคม 2565 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7 มกราคม 2565 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้อง สอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565
7 มกราคม 2565 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
7 มกราคม 2565 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
30 ธันวาคม 2564 แนวทางการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่10
30 ธันวาคม 2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565
24 ธันวาคม 2564 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
20 ธันวาคม 2564 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
15 ธันวาคม 2564 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
15 ธันวาคม 2564 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
8 ธันวาคม 2564 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
7 ธันวาคม 2564 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
2 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมการยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีจดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค new normal หลังวิกฤตโควิด 19 ” HACKaTHAILAND – NEW Normoal:digital possiblity “
1 ธันวาคม 2564 รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
26 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
18 พฤศจิกายน 2564 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
16 พฤศจิกายน 2564 รายงานการประเมินคุณภาพนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานรณ์ COVID -19 ด้านการอาชีวษา
16 พฤศจิกายน 2564 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในสถาฯการณืแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
16 พฤศจิกายน 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
16 พฤศจิกายน 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding )
15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
12 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน (5 บท) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
10 พฤศจิกายน 2564 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 พฤศจิกายน 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 พฤศจิกายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
4 พฤศจิกายน 2564 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOS 5 สถานี พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D Mouse ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
27 ตุลาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
20 ตุลาคม 2564 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
18 ตุลาคม 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
18 ตุลาคม 2564 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR 2563
15 ตุลาคม 2564 หัวข้อ การเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
14 ตุลาคม 2564 ตราสัญลัษณ์ สกสว
12 ตุลาคม 2564 การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 ตุลาคม 2564 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
11 ตุลาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
17 กันยายน 2564 Fix It Center
13 กันยายน 2564 การคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์
25 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระคาใช้จ่ายด้านการศึกษา
19 สิงหาคม 2564 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
16 สิงหาคม 2564 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PLC สำหรับอุตสาหกรรมพร้อมชุดทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูล จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11 สิงหาคม 2564 มอบหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ (หุ่นยนต์ข้าวหอมมะลิ 101) เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน รักษาผู้ป่วย covid -19
9 สิงหาคม 2564 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
9 สิงหาคม 2564 ผลการสอบคัดเลื่อกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง แม่บ้าน
5 สิงหาคม 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน
30 กรกฎาคม 2564 ขอแจ้งงดการอบรมใบขับขี่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID – 19)
30 กรกฎาคม 2564 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
23 กรกฎาคม 2564 รับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน
23 กรกฎาคม 2564 ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และยามรักษาการณ์
21 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
20 กรกฎาคม 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และยามรักษาการณ์
16 กรกฎาคม 2564 การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
15 กรกฎาคม 2564 ประกาศ เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอ รายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
9 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
7 กรกฎาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และยามรักษาการณ์
7 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรถนะ (ครั้งที่1) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ)แก้ไขข้อความในประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด (เรื่องรับสมัครบุคลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
7 กรกฎาคม 2564 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
4 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
2 กรกฎาคม 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
25 มิถุนายน 2564 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
23 มิถุนายน 2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
22 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564