ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ >>

7 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมผลิตผลการค้าปลีกและประกอบธุรกิจ)
31 มกราคม 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน)
25 มกราคม 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
23 มกราคม 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
23 มกราคม 2566 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
19 มกราคม 2566 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
17 มกราคม 2566 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
10 มกราคม 2566 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
9 มกราคม 2566 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
5 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 มกราคม 2566 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้อง สอบคัดเลือก (โควตา) และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
3 มกราคม 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
22 ธันวาคม 2565 การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566
20 ธันวาคม 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)
16 ธันวาคม 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธรุการ (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)
13 ธันวาคม 2565 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
9 ธันวาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
8 ธันวาคม 2565 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
8 ธันวาคม 2565 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
7 ธันวาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)
6 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการส่งพลังงานในระบบอตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการเคลื่อนที่โดยพลังลม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการส่งถ่ายพลังงานโดยน้ำมันจำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
30 พฤศจิกายน 2565 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะการการอาชีวศึกษา
25 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
23 พฤศจิกายน 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
23 พฤศจิกายน 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 พฤศจิกายน 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธรุการ
21 พฤศจิกายน 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
18 พฤศจิกายน 2565 ประกาดราคาซื้อครภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
17 พฤศจิกายน 2565 ประกาดราคาซื้อครภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
15 พฤศจิกายน 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 พฤศจิกายน 2565 การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566
10 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
9 พฤศจิกายน 2565 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ เรียนรู้และพัฒนาการส่งพลังงานในระบบอตโนมัติ จำนวน ๑ ชุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
9 พฤศจิกายน 2565 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ พื้นฐานการเคลื่อนที่โดยพลังลม จำนวน ๑ ชุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
9 พฤศจิกายน 2565 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการส่งถ่ายพลังงานโดยน้ำมัน จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8 พฤศจิกายน 2565 (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
8 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองแผงบอร์ดเซนเชอร์และทรานสดิวเซอร์ พร้อมสวิทซ์ปรับแต่งวงจรและสร้างจุดเสียรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๒ จุด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤศจิกายน 2565 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการส่งถ่ายพลังงานโดยน้ำมัน จำนวน 1 ชุด ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการเคลื่อนที่โดยพลังลม จำนวน 1 ชุด และชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการส่ง ถ่ายพลังงานในระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
27 ตุลาคม 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 ตุลาคม 2565 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
20 ตุลาคม 2565 หัวข้อ การเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
20 ตุลาคม 2565 การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19 ตุลาคม 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
19 ตุลาคม 2565 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
12 ตุลาคม 2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
12 ตุลาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 ตุลาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
11 ตุลาคม 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
11 ตุลาคม 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
6 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1)
4 ตุลาคม 2565 ประกาศผลการเรียน
22 กันยายน 2565 ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ฯ
22 กันยายน 2565 ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ฯ
16 กันยายน 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (นักการภารโรง)
12 กันยายน 2565 ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ฯ
12 กันยายน 2565 ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ฯ
7 กันยายน 2565 รับสมัครุคคลเพื่อสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 สิงหาคม 2565 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
25 กรกฎาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
22 กรกฎาคม 2565 ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักผู้อำนวยการ) จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565
12 กรกฎาคม 2565 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 กรกฎาคม 2565 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถนศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
8 กรกฎาคม 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 กรกฎาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 มิถุนายน 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 มิถุนายน 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 พฤษภาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 พฤษภาคม 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 พฤษภาคม 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประชาสัมพันธ์
17 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (5 บท) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
12 พฤษภาคม 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
10 พฤษภาคม 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
5 พฤษภาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
3 พฤษภาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 มีนาคม 2565 ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
21 มีนาคม 2565 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
17 มีนาคม 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
14 มีนาคม 2565 ปรกาศการขอเปิดรายวิชาเรียนฤดูร้อน-2564 (รอบที่2)
9 มีนาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านพักผู้อำนวยการ) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding )
7 มีนาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
28 กุมภาพันธ์ 2565 ร่างประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านพักผู้อำนวยการ)
22 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
22 กุมภาพันธ์ 2565 รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน (ระบบทวิภาคี ระบบปกติ และ กรณีพิเศษ รอบที่ 1) 2564
18 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
8 กุมภาพันธ์ 2565 แนวปฏิบัติการเข้ารับการประเมินสมถรรถนะ (ครั้งที่ 1) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
8 กุมภาพันธ์ 2565 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ ในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะการการอาชีวศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding )
25 มกราคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรถนะ (ครั้งที่ 1) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมถรรถนะ
21 มกราคม 2565 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระหว่างสัปดาห์ที่ 13 ถึงสัปดาห์ที่ 18 ของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 ถึง 4 มีนาคม 2565)
21 มกราคม 2565 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
21 มกราคม 2565 การฝึกอบรมออนไลน์ในหัวข้อ” Training of Trainers on Electrical Basics Using Virtual TVET “