คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

1. นายสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

2. นายประทีป  อภัยแสน

กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์

3. นายธัญญวิชญ์  ภูริเจริญอนันต์

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

4. นายฉลาด สุ่มมาตย์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. นายภานุวัฒน์  เวียงอินทร์

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7. พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

8. พระครูสุตพัฒนโชติ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

9. นายอภิชาติ  กองสอน

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

10. นายพิทักษ์  คูสกุลธรรม

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

11. นายพงษ์กิจ  โพธิ์งาม

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

12. นางศิรินาถ  สุริโย

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

13. นายศานิตย์  ทวีบูลย์

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

14. นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15. นายศรายุทธ  อันทะไชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. นายคมกริช  จุรีมาศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17. นายว่าที่ร้อยตรี สมโชค  เฉตระการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18. นายสิระพงศ์  ชูวงศ์เลิศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

กรรมการและเลขานุการ