คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

1. นายสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

2. นายทองดี  หาบึงการ

กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์

3. นายอภิเดช เพชรโรจน์

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

4. นายฉลาด สุ่มมาตย์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นายพีรพงศ์ จุรีมาศ

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7. พระธรรมฐิติญาณ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

8. พระครูสุตพัฒนโชติ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

9. นางยุพา อุทัยรัตนกิจ

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

10. นายกริช พนินทร์

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

11. นายสมอินทร์ เกษนัค

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

12. นายพิทักษ์ ดูสกุลธรรม

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

13. นายเชษฐ์พงศ์ ชัยลณารักษ์กูล

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

14. นายสมประสงค์ โพธินาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15. ว่าที่ ร.ต.สมโชค เฉตระการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. นายสมบัติ  นิเวศรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17. นายศรายุทธ  อันทะไชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18. นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

กรรมการและเลขานุการ