คณะครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา

นายวรเชษฐ์ โยชน์ชัยสาร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชา

นายวรวัฒน์ ศิริเวช
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นางอารยา พัฒนจักร
ครู อันดับ คศ.3
วิชาการแผนกวิชา
นายจรูญวิศิษฏ์ สังสะนา
ครู อันดับ คศ.2
ปกครองแผนกวิชา
นายอำนวย น้อยประสิทธ์
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นายฉัตรชัย เซ็นกลาง
ครู อันดับ คศ.2
ธุรการแผนกวิชา
นางสาวกานต์ชนา อ้นศรีวงศ์
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา
นางสาวจีรประภา สายยนต์
ครูอัตราจ้าง
พัสดุแผนกวิชา
นางสาวมาริษา แสงมล
ครูอัตราจ้าง
วิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชา