คณะครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา

นายวรเชษฐ์ โยชน์ชัยสาร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชา

นายฉัตรชัย เซ็นกลาง
ครู อันดับ คศ.2
ธุรการแผนกวิชา
นางอารยา พัฒนจักร
ครู อันดับ คศ.3
วิชาการแผนกวิชา
นายอำนวย น้อยประสิทธ์
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นายวรวัฒน์ ศิริเวช
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวกานต์ชนา อ้นศรีวงศ์
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา
นางสาวมาริษา แสงมล
ครูอัตราจ้าง
วิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชา
นายธนโชค ศิลาเกตุ
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา
นางสาวชลิตา อนุศรี
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นางสาวปฐมพร เบญจรูญ
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา