คณะครู แผนกวิชาช่างกล

นายบรรจง ชัญถาวร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา

นายสุเทพ ฉวีจันทร์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายปรีชา หงษ์ผาแก้ว
ครู อันดับ คศ.3
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯแผนกวิชา
นายวิศิษฎ์ ปัญญาไว
ครู อันดับ คศ.3
กิจกรรมแผนกวิชา
นายสุรชัย พิจุลย์
ครู อันดับ คศ.2
ธุรการแผนกวิชา
นายพิชิต ราตรีสุข
ครู อันดับ คศ.1
สวัสดิการแผนกวิชา
นายนิตินัย จรรยายงค์
พนักงานราชการ
พัสดุแผนกวิชา
นายสมพงษ์ อ่อนประทุม
พนักงานราชการ
ปกครองแผนกวิชา
นายณธกร สองสนิท
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยวิชาการแผนกวิชา
นายนัฐพงษ์ สร้อยสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยพัสดุแผนกวิชา
ว่าที่ ร.ต. พลวัฒน์ วงษ์ถวิล
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยปกครองแผนกวิชา
นายทศพล สุภาพ
ครูอัตราจ้าง
ครูที่ปรึกษาและผู้ช่วยสวัสดิการแผนกวิชา
นายศุภชัย จอมคำสิงห์
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยวิจัยและสิงประดิษฐ์แผนกวิชา
นายวาทยุทธ ไชยสิงห์
ครูอัตราจ้าง
ทวิภาคีแผนกวิชา
นายสุระชัย ศิริเกษ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรมแผนกวิชา (ลูกเสือ)
นายธนวัตร  ลาขุมเหล็ก
ครูอัตราจ้าง
 นายสุเมธา  พันชารี
ครูอัตราจ้าง
นายพีรพล ประวันเนย์
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยงานแนะแนวและผู้ช่วยประกันคุณภาพ
นายองอาจ  จอมคำสิงห์
ครูอัตราจ้าง
นายเอกวิทย์  หมอกมัว
ครูอัตราจ้าง