คณะครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

นายจำเนียร  สุมาริธรรม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกวิชา

นายชนินทร์ สุขประชา
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวพรกมล ผ่องศาลา
ครูอัตราจ้าง
สวัสดิการ /วิชาการแผนกวิชา
นายภาคภูมิ คำมี
ครูอัตราจ้าง
ปกครอง/กิจกรรมแผนกวิชา
นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ
ครูอัตราจ้าง
ธุรการ/พัสดุ/วิจัยฯแผนกวิชา