คณะครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

นายชนินทร์ สุขประชา
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวพรกมล ผ่องศาลา
ครูอัตราจ้าง
สวัสดิการ /วิชาการแผนกวิชา
นายภาคภูมิ คำมี
ครูอัตราจ้าง
ปกครอง/กิจกรรมแผนกวิชา
นางสาวชฎาลักษณ์ พละศรีลา
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นางสาวจิตตาภรณ์ ไสยสุภีย์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นางสาวสิรินทร์นาฎ หินชุย
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา