คณะครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นายปรีชา หงส์ผาแก้ว
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา

นายนิตินัย จรรยายงค์
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นางจารุณี แก้วหาดี
ครู อันดับ คศ.2
สวัสดิการแผนกวิชา
นายปัญจะ ใจนุกูล
พนักงานราชการ
ปกครองแผนกวิชา
นายสัตยา นันดี
ครูอัตราจ้าง
วิจัยฯ/พัสดุแผนกวิชา
นางสาววรางคณา บุญส่ง
ครูอัตราจ้าง
ธุรการ/กิจกรรม
นายพงส์ราม พรมเกตุ
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นางสาวกาญจนา วรรณญาติ
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายวิศรุต บำรุงภักดี
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา