คณะครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นายปรีชา หงส์ผาแก้ว
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา

นายนิตินัย จรรยายงค์
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายเพชร ตันสังวรณ์
ครู อันดับ คศ.3
วิชาการแผนกวิชา
นางจารุณี แก้วหาดี
ครู อันดับ คศ.2
สวัสดิการแผนกวิชา
นายปัญจะ ใจนุกูล
พนักงานราชการ
ปกครองแผนกวิชา
นายสัตยา นันดี
ครูอัตราจ้าง
วิจัยฯ/พัสดุแผนกวิชา
นางสาววรางคณา บุญส่ง
ครูอัตราจ้าง
ธุรการ/กิจกรรม