งานการบัญชี

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นางสาวประภาศรี  วดีศิริศักดิ์
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวชลิดา  วิทยารุ่งเรืองศรี
ผู้ช่วยงานบัญชี

นางสาวทิวาพร แก้วเสถียร
ผู้ช่วยงานการบัญชี

นางสาวพัชลิดา รักพุทธะ
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางสาวจิราลักษณ์ สัตนาโค
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ

  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

  4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย