งานครูที่ปรึกษา

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นางศรัญยา สังฆะมะณี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางอารยา  พัฒนจักร
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายพนม  ทิพย์เหลือง
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายนิติศักดิ์ ศรีวัฒนา
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายศุภชัย  คำสอนทา
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางโสภาวรรณ  สุดเฉลียว
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายธนะชัย วรรณดี
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายรัชชานนท์ ละลี
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายทศพล สุภาพ
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางสาวกานต์ชนา  อ้นศรีวงศ์
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางสาวนภัสสร สาระเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ควบคุมดูแล ส่งเสริมการจัดทำ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา

  2. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

  3. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณ หาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา

  4. ประสานงานกับครู แผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

  5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายผู้บริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย