งานครูที่ปรึกษา

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นางศรัญยา สังฆะมะณี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางอารยา  พัฒนจักร
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางจุฑารัตน์  ผายพิมพ์
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางสาวชลิตา  รุจิณรงค์
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายศุภชัย  คำสอนทา
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายบัญชา  สวัสดี
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายศราวุธ  อนุไพร
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายสรรค์  สุดเฉลียว
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายฉันทวุฒิ  พามนตรี
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางสาวชลิตา  อนุศรี
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายองอาจ  จอมคำสิงห์
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายสุระชัย  ศิริเกษ
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายวิทยา  ชมพูมาศ
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายไชยรัตน์  ทัชราพร
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายสิวนัฐ  พลทิพย์
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางพงษ์ราม  พรมเกตุ
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางสาวสิรินทร์นาฏ  หินชุย
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายพิชาภพ  ฉันวิจิตร
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางสาวศิรประภา  พรมสำโรง
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายสุนทร  วิเชียรศรี
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ควบคุมดูแล ส่งเสริมการจัดทำ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา

  2. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

  3. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณ หาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา

  4. ประสานงานกับครู แผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

  5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายผู้บริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย