งานความร่วมมือ

คณะผู้รับผิดชอบงาน

 

นายจักรพงศ์  ภูวพันธ์สกุล
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวอรทัย  วิเศษศุกล
ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

นางสาวจุฑารัตน์  ผายพิมพ์
ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

นายนิติศักดิ์  ศรีวัฒนา
ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

นางสาวชลิตา  รุจิณรงค์
ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

นางจิราวรรณ  พันธ์สำโรง
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

  2. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  3. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  4. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย