งานบริหารทั่วไป

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นางยุภี  อาบสุวรรณ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวทฤษฎี  เสมา
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นางสาวพรนภา  สินอ้วน
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

 

นางสาวสิริกร  วงศ์ป้อม
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นางสาวปรียาภรณ์  สิงห์สาร์
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นางสาวณัฐวิภา  จันติบุตร
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐวิภา  จันติบุตร
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกรรณิการ์  มาตยาคุณ
เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์

นางสาวพิยะดา  วินธิมา
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ปฎิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

  2. จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสาการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

  3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

  4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ

  5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

  6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียน นักศึกษา

  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน สนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ

  8. ดูแลบำรุงและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย