งานปกครอง

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นายจรูญวิศิษฏ์ สังสะนา
หัวหน้างานปกครอง

นายพิชิต ราตรีสุข
ผู้ช่วยงานปกครอง

ว่าที่ ร.อ. เกษดา สดมพฤกษ์
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายทรงฤทธิ์ สิทธิจันทร์
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายอัษฎางค์ นันโท
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายจักรพงษ์ ต่อโชติ
ผู้ช่วยงานปกครอง

นางสาวรัฐกานต์ เจริญสุข
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายสมพงษ์ อ่อนประทุม
ผู้ช่วยงานปกครอง

ว่าที่ ร.ต. รัฐบดินทร์ กลิ่นเกษร
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายกิตติพงษ์ อาจมูลลา
ผู้ช่วยงานปกครอง

นางสาวเจมใจ สระใหญ่
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายสุภักษร ดิษฐ์เจริญ
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายสมจิตร จอมคำสิงห์
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายสุระชัย ศิริเกษ
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายอนันท์ ถุงน้ำคำ
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายอนุชิต  คนองมาก
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสานกับครูที่ปรึกษาแผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

  3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา

  4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

  5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

  7. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดระเบียบวินัย ข้อบังคับ

  8. สรุปผลการประเมิน และนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติตามลำดับขั้น

  10. ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย