งานประชาสัมพันธ์

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นางสาวณฐมน  แสงอาษา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวชลิดา  วิทยารุ่งเรืองศรี
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นายภาคภูมิ  คำมี
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต.รัฐบดินทร์  กลิ่นเกษร
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นายพิชาภพ  ฉันวิจิตร
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

ว่าที่ ร.อ. เกษดา  สดมพฤกษ์
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นางสาวปราวิณี  จันทะคัด
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นายปัญจพล  แก้วมูล
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นางสาววาสนา  จินดา
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นายจีรวัฒน์  ถิ่นคำเชิด
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

  2. รับผิดชอบต่อศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในและภายนอก สถานีวิทยุและสื่อสารด้วยระบบการจัดการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

  3. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการสถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

  4. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ