งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นายสุรชัย พิจุลย์
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้างาน
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3-4

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกาหนัน
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

นางสาวณฐมน แสงอาษา
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3-4 (ชก)

นายชิติพัทธ์  สุขเกษมศิลป์
ครู อันดับ คศ.๑
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย  พาดฤทธิ์
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

นายอนุสรณ์ เฉลิมแสน
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

นายนราธิป ศิริเกตุ
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

นางสาวกานต์ชนา อ้นศรีวงศ์
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

นางสาวพรกมล ผ่องศาลา
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

นางสาวชลนรา หรพริ้ง
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

นายอัษฎางค์ นันโท
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

นายสุริยา มาสงค์
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

นางสาววรางคณา  บุญส่ง
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

ว่าที่ ร.ต.รัฐบดินทร์ กลิ่นเกษร
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

นายสุภักษร ดิษฐเจริญ
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

นางสาวทิวาพร แก้วเสถียร
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

 2. จัดทำตารางสอนตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 5. จัดหา รวบรวม พัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดสถานศึกษา

 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพและสะสมหน่วยกิต

 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน จัดทำเอกสารประกอบการสอน และจัดการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

 10. รวบรวมเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย