งานวัดผลและประเมินผล

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นายอำนวย น้อยประสิทธิ์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายณรงค์ศักดิ์  มาดหมาย
ผู้ช่วยงานวัดผล ฯ

นายชิติพัทธ์  สุขเกษมศิลป์
ผู้ช่วยงานวัดผล ฯ

นายอนุสรณ์ เฉลิมแสน
ผู้ช่วยงานวัดผล ฯ

นางสาวสุภาวิณี  กอผจญ
ผู้ช่วยงานวัดผล ฯ

นายทศพล สุภาพ
ผู้ช่วยงานวัดผล ฯ

นางสาวเยาวลักษณ์  พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยงานวัดผล ฯ

นางสาวกานต์ชนา อ้นศรีวงศ์
ผู้ช่วยงานวัดผล ฯ

นางสาวพรกมล  ผ่องศาลา
ผู้ช่วยงานวัดผล ฯ

นายวิศรุต  บำรุงภักดิ์
ผู้ช่วยงานวัดผล ฯ

นายสุภัทษร  ดิษฐ์เจริญ
ผู้ช่วยงานวัดผล ฯ

นายทศพร  ศรีคำภา
ผู้ช่วยงานวัดผล ฯ

นายพิษณุ คงเกิด
ผู้ช่วยงานวัดผล ฯ

นางสาววีนัส  ถิ่นประสาท
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอน ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

 2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

 4. ตรวจสอบผลการเรียนให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

 5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

 6. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อทดสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

 7. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย