งานวิทยบริการและห้องสมุด

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นางระเบียบ จำปาสุข
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวทฤษฎี เสมา
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นายฉัตรทนันท์  ผ่องศาลา
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางกรรณิการ์  สุขรัตน์
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวอริสา วิชาผา
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวปิ่นนรา  ยลถวิล
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวลัยพร ศรีสุภา
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวปรวันต์ บัวตูม
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. วางแผนพัฒนาบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

  2. จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  5. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย