งานวิทยบริการและห้องสมุด

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นางระเบียบ จำปาสุข
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวทฤษฎี เสมา
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นายฉัตรทนันท์  ผ่องศาลา
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางวราภรณ์ เวียงชัยภูมิ
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวพรนภา สินอ้วน
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวอริสา วิชาผา
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวปิ่นนรา  ยลถวิล
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวลัยพร ศรีสุภา
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวปรวันต์ บัวตูม
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. วางแผนพัฒนาบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

  2. จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  5. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย