งานสื่อการเรียนการสอน

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นายสัญญา  ปาลศรี
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายอนุภัทร  ศรีทอง
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายธีระนันท์  ศิลาคะ
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายสวิตซ์  โคตรสีเขียว
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายทศพร  ศรีคำภา
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายนิพนธ์  บุญโชติ
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายไชยรัตช์ ทัชราพร
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายสมคิด  ลำพาย
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวปัทมวรรณ  หาญคำภา
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

นายรัตนศักดิ์  ผาสุก
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. วางแผน จัดหา จัดทำการให้บริการสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

  2. จัดหา รวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

  3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการสอนในระบบออนไลน์

  4. รับผิดชอบ ดูแล บำรุง รักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องสมุดโสตทัศนศึกษา

  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  6. ดูแล บำรุง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย