งานสื่อการเรียนการสอน

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นายนพพร กอผจญ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายอนุภัทร  ศรีทอง
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายสบุญถิ่น บัวชุม
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายไชยรัตช์ ทัชราพร
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายไชยรัตช์ ทัชราพร
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายสวิตซ์  โคตรสีเขียว
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายทศพร  ศรีคำภา
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. วางแผน จัดหา จัดทำการให้บริการสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

  2. จัดหา รวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

  3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการสอนในระบบออนไลน์

  4. รับผิดชอบ ดูแล บำรุง รักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องสมุดโสตทัศนศึกษา

  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  6. ดูแล บำรุง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย