งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

คณะผู้รับผิดชอบงาน

 

นางณัฏฐา จงใจภักดิ์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

นายชัยยงค์  ไวยเวช
ผู้ช่วยงานงานส่งเสริมผลิตผล ฯ

นางสาวทิวาพร แก้วเสถียร
ผู้ช่วยงานงานส่งเสริมผลิตผล ฯ

นางสาวปรียาพร สิงห์สาร
ผู้ช่วยงานงานส่งเสริมผลิตผล ฯ

นายนิเทศ  แก้วไกรสร
ผู้ช่วยงานงานส่งเสริมผลิตผล ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมครูนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

  2. วางแผนดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อรับงานการค้าการจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างการเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์

  3. ตรวจสอบผลผลิตทุกประเภทของสถาบันการศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

  4. กำกับติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน

  5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขงานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

  6. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของทางสถานศึกษาตามที่ได้รับหมอบหมาย