ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้ารบการอบรม จำนวน 5 แห่ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้ารบการอบรม จำนวน 5 แห่งดังนี้

  1. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ที่  1251/4332 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว. 7610.1/368/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4
  3. บริษัท แพคริม ลีดเตอร์ซิป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 3479/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง มิติใหม่ของการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ (PacRim Resulted-based innovation Solutions (RIS) for the Pubtic Sector)
  4. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ อว.8422/10811 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม
  5. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ อว.8422/6989 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์การด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard” ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 6

 

 

1.  การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อการบริหารสู่องค์กรดิจิทัล  (More)

2. โครงการหลักสูตร “พลิกโฉมระบบบริการภาครัฐด้วย e-Service”  (More)

3. หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

     รุ่นที่ 4  (More)

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม

     เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Leaning) “เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น”

     รุ่นที่ 6  (More)

5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์การด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

     ตามหลักการ Human Resources Scorecard” ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 6    (More)

ดาวน์โหลดเอกสาร

   1. โครงการศึกษาอบรม หลักสูตร “พลิกโฉมระบบบริการภาครัฐด้วย e-Service” (ดาวน์โหลดเอกสาร PDF)new

   2. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดเอกสาร PDF)(ดาวน์โหลดเอกสาร word)

   3. แบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงิน  (ดาวน์โหลดเอกสาร PDF)(ดาวน์โหลดเอกสาร word)

   4. แผ่นโปรเตอร์หลักสูตร (ดาวน์โหลดโปสเตอร์)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

   1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดเอกสาร PDF)(ดาวน์โหลดเอกสาร word)

   2. แบบฟอร์มหลักฐานการชำระเงิน  (ดาวน์โหลดเอกสาร PDF)(ดาวน์โหลดเอกสาร word)