ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ตราสัญลักษณ์ของ สอศ.

สีประจำวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Colors of Roi-Et Technical College

น้ำเงิน  -  ขาว

Blue  -  White

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

Tree of Roi-Et Technical College

ต้นราชพฤฏษ์ หรือ ต้นคูณ

Golden Shower

ปรัชญาวิทยาลัย

Philosophy

ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

Vision

สร้างโอกาสทางการศึกษา ด้านด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับสภาพความต้องการของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนาธรรม สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

Mission

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคระดับเทคโนโลยีตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และตลาดแรงงานของประเทศอย่างมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น บริการเสริมสร้างชุมชน ถ่ายทอดวิทยาการวิชีพสู่ชุมชนท้องถิ่น

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพกับสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

Objectives

1. ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา พัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2. เพื่อพัฒนาองค์กร และบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3. ให้มีการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่เกิดจากการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ

4. สร้างเครือข่าย และความร่วมมือ เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข และสามารถถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อัตลักษณ์

Identity

ฝีมือเด่น เป็นคนดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์

Entity

บริการ

ยุทธศาสตร์

Strategic

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูประจำการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ

3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management)

4. การพัฒนาข้อมูลและส่งเสริมการผลิต (Intelligent Unit) สำหรับสถานศึกษา

5. พัฒนาและขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการและเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

6. ทะนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม