รายละเอียดพัสดุที่จะซื้อ หรืองานที่จะจ้าง ประกอบรายงานขอซื้อ หรือจ้างเกี่ยวกับพัสดุ