แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลภายในโรงงาน หรือเครื่องกลที่มีขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส

วิสัยทัศน์ (Vision

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน มุ้งเน้นจัดการศึกษา ให้เกิดความเข็มแข็งในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหาร

ครูผู้สอน

Teacher

นายจรูญศักดิ์ บุษบา
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 11-12

นายวิโรจน์ อรัญโชติ
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 9

นายวัฒนา ขันธะ
ครู อันดับ คศ.3
สวัสดิการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 4-6

นายนิติศักดิ์ ศรีวัฒนา
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยปกครองแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-2

นายจักรพันธ์ หันประดิษฐ์
พนักงานราชการ
กิจกรรมแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 7-8

นายนิเทศก์ แก้วไกรสร
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยธุรการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 11-12

นายทองหล่อ พามนตรี
ครู อันดับ คศ.3
สวัสดิการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 7-8

นายโกศล ไชยโสดา
ครู อันดับ คศ.2
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 7-8

นายจักรพงษ์ ภูวพันธ์สกุล
ครู อันดับ คศ.2
วิชาการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 7-8

นายปัญจะ ใจนุกูล
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ฯ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1-2

นายอาคม  ปราสาท
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรมแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 3-4

นายสมจิตร จอมคำสิงห์
ครู อันดับ คศ.3
ปกครองแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 9-10

นายบุญเลิศ พรมมงคล
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยพัสดุแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 9-10

นายอนุสรณ์ เฉลิมแสน
พนักงานราชการ
พัสดุแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1-2

 

นายสรรค์ สุดเฉลียว
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรมแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 5-6

นายทองพูน  สุขรัตน์
ครูอัตราจ้าง
พัสดุแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 11-12

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. / ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน
- ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนการอาชีพและสายอื่น ๆ
- ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาตรี
- ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาโท

แนวทางการประกอบอาชีพ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรกลในโรงงาน
- ผู้ช่วยวิศวกร
- พนักงานรัฐและเอกชน
- ช่างควบคุมการผลิต
- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องจักรกลต่าง ๆ
- ผู้ประกอบการ

ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาได้ที่