แผนกวิชาช่างก่อสร้างโยธา

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง คือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านก่อสร้างบ้าน ถนน สะพาน การออกแบบ การเขียนแบบ ตกแต่งภายใน การจัดสวน การประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

วิสัยทัศน์ (Vision

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สาขาที่เกี่ยวข้องกับการด้านก่อสร้างบ้าน ถนนสะพาน การออกแบบ การเขียนแบบ ตกแต่งภายในการจัดสวน การประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้างให้มีฝีมือ คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาองค์กร ระบบการจัดการของแผนกวิชาช่างก่อสร้างให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. สนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อความเป็นเลิศทางด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ
4. สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชนตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ครูผู้สอน

Teacher

นายวรเชษฐ์ โยชน์ชัยสาร
ครู อันดับ คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชา

นายวรวัฒน์ ศิริเวช
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นายอำนวย น้อยประสิทธ์
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา

นางสาวมาริษา แสงมล
ครูอัตราจ้าง
วิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชา

นางอารยา พัฒนจักร
ครู อันดับ คศ.3
วิชาการแผนกวิชา

นายฉัตรชัย เซ็นกลาง
ครู อันดับ คศ.2
ธุรการแผนกวิชา

นายเอกพจน์ นาทษรีทา
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นายจรูญวิศิษฏ์ สังสะนา
ครู อันดับ คศ.2
ปกครองแผนกวิชา

นางสาวกานต์ชนา อ้นศรีวงศ์
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา

นางสาวสายชล มาตายะศรี
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. / ปวส. สาขาช่างก่อสร้างโยธา
- ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมโยธา ครุศาสตร์สาขาโยธา
- ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาตรี
- ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาโท

แนวทางการประกอบอาชีพ

- วิศวกร
- นายช่างโยธา
- พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน
- ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาได้ที่