แผนกวิชาช่างก่อสร้างโยธา

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง คือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านก่อสร้างบ้าน ถนน สะพาน การออกแบบ การเขียนแบบ ตกแต่งภายใน การจัดสวน การประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

วิสัยทัศน์ (Vision

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สาขาที่เกี่ยวข้องกับการด้านก่อสร้างบ้าน ถนนสะพาน การออกแบบ การเขียนแบบ ตกแต่งภายในการจัดสวน การประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้างให้มีฝีมือ คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาองค์กร ระบบการจัดการของแผนกวิชาช่างก่อสร้างให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. สนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อความเป็นเลิศทางด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ
4. สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชนตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ครูผู้สอน

Teacher

นายวรเชษฐ์ โยชน์ชัยสาร
ครู อันดับ คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1-2
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 5-6

นายฉัตรชัย เซ็นกลาง
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1

นายวรวัฒน์ ศิริเวช
ครู อันดับ คศ.2
พัสดุแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 3-4

นายนพรัตน์  ทองเกษม
ครูอัตราจ้าง
ปกครองแผนกวิชา

นางอารยา พัฒนจักร
ครู อันดับ คศ.3
สวัสดิการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3-4

นางสาวมาริษา แสงมล
ครูอัตราจ้าง
ธุรการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 3-4
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 3-4
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1-2

นางสาวกานต์ชนา  อ้นศรีวงศ์
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา

นางสาวชลิตา  อนุศรี
ครูอัตราจ้าง
วิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-2

นายอำนวย น้อยประสิทธ์
ครู อันดับ คศ.2
วิชาการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 5-6

นางสาวปฐมพร  เบญจรูญ
ครูอัตราจ้าง
วิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 5-6

นางสาวกิตติมากร  บริบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
วิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชา

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. / ปวส. สาขาช่างก่อสร้างโยธา
- ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมโยธา ครุศาสตร์สาขาโยธา
- ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาตรี
- ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาโท

แนวทางการประกอบอาชีพ

- วิศวกร
- นายช่างโยธา
- พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน
- ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาได้ที่