แผนกวิชาช่างยนต์

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างยนต์ คือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องยนต์กลไก เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนสาขาช่างยนต์ เป็นสาขาวิชาที่เน้นการปฏิบัติกับทฤษฎีควบคู่กัน เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่าง ๆ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การตรวจเช็คเครื่องยนต์  และมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

วิสัยทัศน์ (Vision)

แผนกวิชาช่างยนต์ การจัดการความรู้สึกดีกับช่างให้เป็นมืออาชีพของจริยธรรมและจรรยาบรรณให้มีคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพช่างอยู่ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. พัฒนาครูวิชาช่างยนต์ให้มีสมรรถนะและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
3. วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชนและสังคม
4. ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนเพื่อร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ครูผู้สอน

Teacher

นายวิศิษฎ์ ปัญญาไว
ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1-2

นายอุทัย  พาลกุล
ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 9-10

นายสุเทพ ฉวีจันทร์
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 7-8

นายพิชิต ราตรีสุข
ครู อันดับ คศ.2
สวัสดิการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 11-12

นายสมพงษ์ อ่อนประทุม
พนักงานราชการ
ปกครองแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 9-10

นายทศพล สุภาพ
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 3-4
นายสุเมธา พันชารี
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 11-12
นายธนวัตร  ลาขุมเหล็ก
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-2

นายปรีชา หงษ์ผาแก้ว
ครู อันดับ คศ.3
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น

นายบรรจง ชัญถาวร
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1-2 กลุ่ม 9/3-4

นายพงษ์ศักดิ์  แก้วกาหนัน
ครู อันดับ คศ.1
วิชาการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 7-8

นายนิตินัย จรรยายงค์
พนักงานราชการ
พัสดุแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 5-6

นายสุระชัย ศิริเกษ
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1-2
นายองอาจ จอมคำสิงห์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 11-12
นายภาณุวัฒน์  คำบา
ผู้ช่วยงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯ

นายสุรชัย พิจุลย์
ครู อันดับ คศ.2
ธุรการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3-4

นายวาทยุทธ ไชยสิงห์
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 5-6
ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย  พาดฤทธิ์
ครู อันดับ คศ.1
กิจกรรมแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 7-8
นายณธกร สองสนิท
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 7-8
นายศุภชัย จอมคำสิงห์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 3-4
นายเอกวิทย์  หมอกมัว
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 9-10
นายพิฐากร  ก้านจักร์
ครูอัตราจ้าง

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ศึกษาต่อในสถานบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตต่าง ๆ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน

แนวทางการประกอบอาชีพ

- เข้าทำงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ
- เข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
- ประกอบอาชีะอิสระ / เปิดศูนย์บริการยานยนต์
- รับราชการ

ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาได้ที่