แผนกวิชาช่างยนต์

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างยนต์ คือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องยนต์กลไก เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนสาขาช่างยนต์ เป็นสาขาวิชาที่เน้นการปฏิบัติกับทฤษฎีควบคู่กัน เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่าง ๆ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การตรวจเช็คเครื่องยนต์  และมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

วิสัยทัศน์ (Vision)

แผนกวิชาช่างยนต์ การจัดการความรู้สึกดีกับช่างให้เป็นมืออาชีพของจริยธรรมและจรรยาบรรณให้มีคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพช่างอยู่ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. พัฒนาครูวิชาช่างยนต์ให้มีสมรรถนะและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
3. วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชนและสังคม
4. ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนเพื่อร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ครูผู้สอน

Teacher

นายบรรจง ชัญถาวร
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3-4

นายสุเทพ ฉวีจันทร์
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 7-8

นายวิศิษฎ์ ปัญญาไว
ครู อันดับ คศ.3
กิจกรรมแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 9-10

นายวาทยุทธ ไชยสิงห์
ครู อันดับ คศ.2
ทวิภาคีแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 5-6

นายนิตินัย จรรยายงค์
พนักงานราชการ
พัสดุแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 11

นายนัฐพงษ์ สร้อยสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยพัสดุแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 5-6
นายศุภชัย จอมคำสิงห์
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยวิจัยและสิงประดิษฐ์แผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 3-4
นายสุเมธา พันชารี
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 11-12

นายประจันชัย บุญศล
ครู อันดับ คศ.3
วิชาการแผนกวิชา/ประกันคุณภาพ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 7-8

นายสุรชัย พิจุลย์
ครู อันดับ คศ.2
ธุรการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 3-4

นายอุทัย  พาลกุล
ครู อันดับ คศ.2
ทวิภาคีแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 9

นายสมพงษ์ อ่อนประทุม
พนักงานราชการ
ปกครองแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 9-10

ว่าที่ ร.ต. พลวัฒน์ วงษ์ถวิล
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยปกครองแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 7-8
นายสุระชัย ศิริเกษ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรมแผนกวิชา (ลูกเสือ)
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-2
นายองอาจ จอมคำสิงห์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1-2

นายปรีชา หงษ์ผาแก้ว
ครู อันดับ คศ.3
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 5-6

นายพิชิต ราตรีสุข
ครู อันดับ คศ.1
สวัสดิการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 11

นายวินัย  สรรพวงค์
ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1-2
นายณธกร สองสนิท
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยวิชาการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 7-8
นายทศพล สุภาพ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยสวัสดิการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 3-4
นายคงฤทธิ์  สอนแสง
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1-2

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ศึกษาต่อในสถานบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตต่าง ๆ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน

แนวทางการประกอบอาชีพ

- เข้าทำงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ
- เข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
- ประกอบอาชีะอิสระ / เปิดศูนย์บริการยานยนต์
- รับราชการ

ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาได้ที่