แผนกวิชาช่างยนต์

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างยนต์ คือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องยนต์กลไก เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนสาขาช่างยนต์ เป็นสาขาวิชาที่เน้นการปฏิบัติกับทฤษฎีควบคู่กัน เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่าง ๆ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การตรวจเช็คเครื่องยนต์  และมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

วิสัยทัศน์ (Vision)

แผนกวิชาช่างยนต์ การจัดการความรู้สึกดีกับช่างให้เป็นมืออาชีพของจริยธรรมและจรรยาบรรณให้มีคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพช่างอยู่ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. พัฒนาครูวิชาช่างยนต์ให้มีสมรรถนะและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
3. วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชนและสังคม
4. ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนเพื่อร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ครูผู้สอน

Teacher

นายบรรจง ชัญถาวร
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา

นายสุเทพ ฉวีจันทร์
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นายวิศิษฎ์ ปัญญาไว
ครู อันดับ คศ.3
กิจกรรมแผนกวิชา

นายวาทยุทธ ไชยสิงห์
ครู อันดับ คศ.2
ทวิภาคีแผนกวิชา

นายนิตินัย จรรยายงค์
พนักงานราชการ
พัสดุแผนกวิชา

นายนัฐพงษ์ สร้อยสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยพัสดุแผนกวิชา
นายศุภชัย จอมคำสิงห์
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยวิจัยและสิงประดิษฐ์แผนกวิชา
นายสุเมธา พันชารี
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นายประจันชัย บุญศล
ครู อันดับ คศ.3
วิชาการแผนกวิชา/ประกันคุณภาพ

นายสุรชัย พิจุลย์
ครู อันดับ คศ.2
ธุรการแผนกวิชา

นายอุทัย  พาลกุล
ครู อันดับ คศ.2
ทวิภาคีแผนกวิชา

นายสมพงษ์ อ่อนประทุม
พนักงานราชการ
ปกครองแผนกวิชา

ว่าที่ ร.ต. พลวัฒน์ วงษ์ถวิล
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยปกครองแผนกวิชา
นายสุระชัย ศิริเกษ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรมแผนกวิชา (ลูกเสือ)
นายองอาจ จอมคำสิงห์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นายปรีชา หงษ์ผาแก้ว
ครู อันดับ คศ.3
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯแผนกวิชา

นายพิชิต ราตรีสุข
ครู อันดับ คศ.1
สวัสดิการแผนกวิชา

นายวินัย  สรรพวงค์
ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
นายณธกร สองสนิท
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยวิชาการแผนกวิชา
นายทศพล สุภาพ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยสวัสดิการแผนกวิชา
นายคงฤทธิ์  สอนแสง
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ศึกษาต่อในสถานบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตต่าง ๆ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน

แนวทางการประกอบอาชีพ

- เข้าทำงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ
- เข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
- ประกอบอาชีะอิสระ / เปิดศูนย์บริการยานยนต์
- รับราชการ

ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาได้ที่