แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

ได้เน้นนโยบายปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยภายในอาคาร และในบริเวณพื้นที่ทำงาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บรักษาวัสดุ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการ การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น การตรวจความปลอดภัย การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการฝึกการหยั่งรู้อันตราย ซึ่งทางหมวดมุ่งเน้นนักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน และยังออกแบบและจัดสถานที่ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะการฝึกปฏิบัติจริง

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหาร

ครูผู้สอน

Teacher

นายสุริยา ขระณีย์
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวสาคร น้อมระวี
ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นายวีระพงษ์ ชาชิโย
ครูอัตราจ้าง
ปกครอง/สวัสดิการแผนก

นายสุนทร วิเชียรศรี
ครูอัตราจ้าง
พัสดุแผนกวิชา

นายสุริยา มาสงค์
ครูอัตราจ้าง
วิชาการแผนกวิชา

นางสาวเกษวรา พลเยี่ยม
ครูอัตราจ้าง
ธุรการแผนกวิชา

นางสาวอินทิรา โยธาสุข
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา

นายพิษณุ คงเกิด
ครูอัตราจ้าง
วิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชา

นายสรชัช ภูจ่าพล
ครู อันดับ คศ. 2
กิจกรรมแผนกวิชา

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. / ปวส. สาขาช่างเทคนิคพื้นฐาน
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาตรี
- ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาโท

แนวทางการประกอบอาชีพ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรกลในโรงงาน
- ผู้ช่วยวิศวกร
- พนักงานรัฐและเอกชน
- ช่างควบคุมการผลิต
- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องจักรกลต่าง ๆ
- ผู้ประกอบการ

ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาได้ที่