แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

คำขวัญประจำแผนก (Slogan)

การเรียนรู้ ไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม มุ่งมั่นการศึกษา เรียนรู้ทักษะวิชาชีพในสาขางานให้ถ่องแท้ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ให้มีฝีมือคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาองค์กร ระบบจัดการของแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ให้มีคุณภพาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. สนับสนุนงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ
4. สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชน ตลอดตนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ครูผู้สอน

Teacher

นายชนินทร์  สุขประชา
ครู อันดับ คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1-2

นายภาคภูมิ คำมี
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้า/ปกครอง/กิจกรรมแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 3-4

นางสาวพรกมล ผ่องศาลา
ครูอัตราจ้าง
สวัสดิการ /วิชาการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-3

นางสาวชฎาลักษณ์ พละศรีลา
ครูอัตราจ้าง
ธุรการ/พัสดุ/วิจัย ฯ แผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1-2

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. / ปวส. สาขาสถาปัตยกรรม
- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยศาสตร์ , ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม
- ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาตรี
- ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาโท

แนวทางการประกอบอาชีพ

- ช่างเขียนแบบก่อสร้าง
- นายช่างสถาปัตยกรรม
- ผู้ช่วยสถาปนิก
- สถาปนิก
- มัณฑนากร
- ภูมิสถาปิก
- นักออกแบบ
- อาชีพอิสระ