แผนกวิชาช่างโลหะการ

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

สาขาวิชาช่างโลหะการ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ มีทักษะ ฝีมือ และมีความชำนาญตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อจบการศึกษาแล้ว มีงานรองรับหรือผู้ที่จะศึกษาต่อก็จะมีความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ เพื่อต่อยอดในการศึกษาต่อตามสาขาที่ต้องการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

แผนกวิชาช่างโลหะการ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ มีทักษะ ฝีมือ และมีความชำนาญตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อจบการศึกษามีงานรองรับหรือผู้ที่จะศึกษาต่อก็อมีความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ เพื่อไปต่อยอดในการศึกษาต่อ ตามสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2.เพื่อประสิทธิภาพนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ
3. จัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
4. พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับควมต้องการของตลาดแรงงาน
5. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
6. สนับสนุนและส่งเสริมการให้นักเรียน นักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน

ครูผู้สอน

Teacher

นายพนม ทิพย์เหลือง
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1,3-7

นางสาวสาคร น้อมระวี
ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1

นายเชาวฤทธิ์  ศรีนาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำโรงเรียนในโรงงาน
ครูที่ปรึกษาประจำโรงเรียนในโรงงาน

นายชัยยงค์  ไวยเวช
ครู อันดับ คศ.1
วิชาการ/ปกครองแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 5
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 5

นายปองคุณ  ิทธถวัลย์
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมและธุรการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. / ปวส. สาขาช่างโลหะการ
- ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมสิ่งทอ
- ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาตรี
- ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาโท

แนวทางการประกอบอาชีพ

- ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้มีหน้าที่ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นและโลหะรูปพรรณ งานระบบท่ออุตสาหกรรมทำงานด้วยการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการแปรรูป ขึ้นรูปประกอบด้วยกรรมวิธีเชื่อม การตกแต่งผิวสำเร็จการตรวจสอบและการควบคุมการผลิต
- งานระดับช่างฝีมือ ปฏิบัติงานอาชีพนี้มีหน้าที่ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นและโลหะรูปพรรณ งานระบบท่ออุตสาหกรรมทำงานด้วยการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการแปรรูป ขึ้นรูปประกอบด้วยกรรมวิธีเชื่อม การตกแต่งผิวสำเร็จการตรวจสอบและการควบคุมการผลิต
- งานระดับช่างเทคนิค ปฏิบัติการในลักษณะผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกรโดยทำงานภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรง่ายๆที่เกี่ยวกับการจ้างงานผลิตภัณฑ์โลหะงานระบบท่องานโครงสร้างงานเชื่อมซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเครื่องกลงานตรวจสอบทดสอบวัสดุในทางวิศวกรรมงานตรวจสอบทดสอบงานเชื่อม

ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาได้ที่

แผนกวิชาช่างโลหะการ Welding