แผนกวิชาช่างโลหะการ

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

สาขาวิชาช่างโลหะการ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ มีทักษะ ฝีมือ และมีความชำนาญตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อจบการศึกษาแล้ว มีงานรองรับหรือผู้ที่จะศึกษาต่อก็จะมีความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ เพื่อต่อยอดในการศึกษาต่อตามสาขาที่ต้องการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

แผนกวิชาช่างโลหะการ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ มีทักษะ ฝีมือ และมีความชำนาญตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อจบการศึกษามีงานรองรับหรือผู้ที่จะศึกษาต่อก็อมีความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ เพื่อไปต่อยอดในการศึกษาต่อ ตามสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2.เพื่อประสิทธิภาพนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ
3. จัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
4. พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับควมต้องการของตลาดแรงงาน
5. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
6. สนับสนุนและส่งเสริมการให้นักเรียน นักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน

ครูผู้สอน

Teacher

นายพนม ทิพย์เหลือง
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวสาคร น้อมระวี
ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นายวนิช โสระศรี
ครู อันดับ คศ.3
ปกครองแผนกวิชา

นายบุญถิ่น บัวชุม
ครู อันดับ คศ.3
สวัสดิการแผนกวิชา

นายกิตติพงษ์ อาจมูลลา
ครูอัตราจ้าง
พัสดุแผนกวิชา

นายทองดี ทาบึงการ
ครู อันดับ คศ.3
วิชาการแผนกวิชา

นายนราธิป ศิริเกตุ
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมและธุรการแผนกวิชา

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. / ปวส. สาขาช่างโลหะการ
- ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมสิ่งทอ
- ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาตรี
- ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาโท

แนวทางการประกอบอาชีพ

- ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้มีหน้าที่ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นและโลหะรูปพรรณ งานระบบท่ออุตสาหกรรมทำงานด้วยการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการแปรรูป ขึ้นรูปประกอบด้วยกรรมวิธีเชื่อม การตกแต่งผิวสำเร็จการตรวจสอบและการควบคุมการผลิต
- งานระดับช่างฝีมือ ปฏิบัติงานอาชีพนี้มีหน้าที่ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นและโลหะรูปพรรณ งานระบบท่ออุตสาหกรรมทำงานด้วยการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการแปรรูป ขึ้นรูปประกอบด้วยกรรมวิธีเชื่อม การตกแต่งผิวสำเร็จการตรวจสอบและการควบคุมการผลิต
- งานระดับช่างเทคนิค ปฏิบัติการในลักษณะผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกรโดยทำงานภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรง่ายๆที่เกี่ยวกับการจ้างงานผลิตภัณฑ์โลหะงานระบบท่องานโครงสร้างงานเชื่อมซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเครื่องกลงานตรวจสอบทดสอบวัสดุในทางวิศวกรรมงานตรวจสอบทดสอบงานเชื่อม

ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาได้ที่

แผนกวิชาช่างโลหะการ Welding