แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ปรัชญา (Philosophy)

วิชาการดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ใน สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้า ให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสอดคล้องกับความต้องการสถานประกอบการและชุมชน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะ คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
2. จัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำโครงการ โครงงานสิง่ประดิษฐ์ และวิจัยในชั้นเรียน

ครูผู้สอน

Teacher

นายเฉลิม พิเมย
ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2  กลุ่ม 3-4

นายรุ่งเรือง ธรรมโร
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1  กลุ่ม 7-8
นายสวัสดิ์ ปาปะเก
ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2  กลุ่ม 5-6
นายพิทักษ์ อุทสาร
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1  กลุ่ม 1
สิบเอก สมพร หอมอินทร์
ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1  กลุ่ม 7-8
นายวิทยา ชมภูมาศ
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3  กลุ่ม 5-6
นางสาวปนัดดา  หลอดโสภา
ครูอัตราจ้าง
นายวุฒิพงษ์  วรลาภ
ครูอัตราจ้าง
ปกครองแผนกวิชา
นางยุภี อาบสุวรรณ
ครู อันดับ คศ.3
วิชาการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1  กลุ่ม 2
นายประทีป อภัยแสน
ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3-4
นายพินิจ  ทิพนัส
ครู อันดับ คศ.1
วิชาการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2  กลุ่ม 9-10
นายอัษฎางค์ นันโท
พนักงานราชการ

นายจิรสิน  บุญสืบ
ครูอัตราจ้าง

นายวัทนพร พิเมย
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นายวิทวัส  รักสุทธี
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นายศักดิ์ศิรินทร์  ชิณเกตุ
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นางณัฎฐา จงใจภักดิ
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1  กลุ่ม 9-10
นายวงศกร ชินโย
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1  กลุ่ม 6

นายณรงค์ศักดิ์  มาดหมาย
ครู อันดับ คศ.1
ประจำแผนกวิชา
นายจิรภัทร  พิเมย
พนักงานราชการ
นายเจตดิลก ปักโคสัง
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 5-6

นายสหัสวัฒณ์ สิทธิจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นายเจตน์สฤษฏิ์  อภัยแสน
ครูอัตราจ้าง

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. - ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
- ปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ / คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า และสายอื่นๆ
- ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาตรี
- ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาโท

แนวทางการประกอบอาชีพ

- ช่างไฟฟ้าประจำโรงงาน
- ผู้ช่วยวิศวกร
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรกลในโรงงาน
- พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน
- ช่างควบคุมการผลิต
- ผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ผู้ประกอบการบริการติดตั้งระบบปรับอากาศ

ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาได้ที่

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด