แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ปรัชญา (Philosophy)

วิชาการดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ใน สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้า ให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสอดคล้องกับความต้องการสถานประกอบการและชุมชน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะ คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
2. จัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำโครงการ โครงงานสิง่ประดิษฐ์ และวิจัยในชั้นเรียน

ครูผู้สอน

Teacher

นายเฉลิม พิเมย
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา

นายรุ่งเรือง ธรรมโร
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายสวัสดิ์ ปาปะเก
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นายประทีป อภัยแสน
ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
สิบเอก สมพร หอมอินทร์
ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายอนันท์ ถุงน้ำคำ
ครูอัตราจ้าง
ปกครองแผนกวิชา
นายธนะชัย วรรณดี
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นางสาวเยาวลักษณ์  พิมพ์ทอง
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายเพชร ตันสังวรณ์
ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
นางยุภี อาบสุวรรณ
ครู อันดับ คศ.3
วิชาการแผนกวิชา
นายพิทักษ์ อุทสาร
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นายพินิจ  ทิพนัส
ครู อันดับ คศ.1
วิชาการแผนกวิชา
นายอัษฎางค์ นันโท
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายวิษณุ โสมเกตรินทร์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายวิทยา ชมภูมาศ
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายไพฑูรย์ เรืองเพ็ง
ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
นางณัฎฐา จงใจภักดิ
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นายวงศกร ชินโย
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นายศุภชัย คำสอนทา
พนักงานราชการ
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
นายพงษ์อนันต์ อนันตภักดิ์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายเจตดิลก ปักโคสัง
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. - ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
- ปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ / คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า และสายอื่นๆ
- ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาตรี
- ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาโท

แนวทางการประกอบอาชีพ

- ช่างไฟฟ้าประจำโรงงาน
- ผู้ช่วยวิศวกร
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรกลในโรงงาน
- พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน
- ช่างควบคุมการผลิต
- ผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ผู้ประกอบการบริการติดตั้งระบบปรับอากาศ

ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาได้ที่

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด