แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทางด้านวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานทางด้านวิชาชีพเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ

พันธกิจ (Mission)

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

เป้าหมาย (Objective)

1. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้าน คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
2. ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่องและก้าวทันความก้าวหน้าด้านหลักสูตร การศึกษาโดยยืดหลัก คุณธรรมนำความรู้
3. ผู้สอนและผู้เรียนมีการพัฒนา ความรู้แก่ตนเองอย่างสม่ำเสมอ

นายอิสระ วรนาม
ตำแหน่งครูอันดับ คศ.1
หัวหน้าแผนก
ครูที่่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 9-10

นางสาวจุฑารัตน์ ผายพิมพ์
ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3-4

นายจักรพงษ์ ต่อโชติ
ครู อัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 5-6

นายรัตนศักดิ์ ผาสุข
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 3-4

นางสาวพิชญามาศ รักษาชาติ
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1-2

นางสาวทิวาพร แก้วเสถียร
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 5-6

นายสวิตส์  โคตรสีเขียว
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-2

นายเกียรติศักดิ์  สีคำ
ครู อัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1-2

นางเขมจิรา  จิตตะยโสธร
ครู อัตราจ้าง
ประจำแผนก
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 7-8
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 5-6