แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทางด้านวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานทางด้านวิชาชีพเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ

พันธกิจ (Mission)

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

เป้าหมาย (Objective)

1. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้าน คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
2. ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่องและก้าวทันความก้าวหน้าด้านหลักสูตร การศึกษาโดยยืดหลัก คุณธรรมนำความรู้
3. ผู้สอนและผู้เรียนมีการพัฒนา ความรู้แก่ตนเองอย่างสม่ำเสมอ

นายอิสระ  วรนาม
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 9-10

นายอนุภัทร  ศรีทอง
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้า/วิชาการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 5-6

นางสาวจุฑารัตน์ ผายพิมพ์
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 3-4

นายศราวุธ  ขระณีย์
ครู อันดับ คศ.2
พัสดุแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 7-8

นายสิทธิพงษ์  ผิวผ่อง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมวรรณ หาญคำภา
ครูผู้ช่วย

นายวสันต์ สารคำ
ครู อัตราจ้าง

นายเกียรติศักดิ์  สีคำ
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1-2

นางสาวปิยะธิดา คำสุ่ย
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นางสาวรัตนภรณ์ จันทะวงศ์
ครูอัตราจ้าง

นายพชร สรภูมิ
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา

นายชิษณุพงศ์ บุญค้ำ
ครูอัตราจ้าง

นายเมธนาสรณ์  โสรถาวร
ครู อัตราจ้าง
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 3-4

นายบัญชา  สวัสดี
ครู อัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 5-6

นายวิชยุตม์ ปัญญาไว
ครูอัตราจ้าง

นายเวทิตย์ ฤาชัยราม
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต. ธนพงษ์ อุดมศักดิ์
ครูอัตราจ้าง