ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดพิษณุโลก)

dsite-right-banner-demo1
dsite-right-banner-demo1