“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อศจ.เลย)

dsite-right-banner-demo1
dsite-right-banner-demo1