Charity PowerPoint Template

คุณสมบัติของพาวเวอร์พอยเทมเพลต :

  • สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้

  • ตัวภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ ได้

  • เทมเพลตนี้มีการใช้งานธีมสี (color theme) เมื่อคัดลอกไปที่อื่นสีจะเปลี่ยนตามธีมสีที่เลือกไว้

  • ขนาดสไลด์มีอัตราส่วน 16:9

  • ไฟล์นี้มีการฝังฟอนต์ไว้เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการใช้ :

  • ใช้งานงานส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (Personal and education use)

  • ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า (Not allow for commercial use)

  • ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือแจกจ่าย (Not allow for (re)sell, (re)distribute)

ที่มา : www.powerpointhub.com